Krachtig in coomerciele communicatie
U BENT HIER: HOME  >  KLACHTENPROCEDURE

Klachtenregeling

Hoenders Training & Coaching zal er alles aan doen opdrachtgevers en deelnemers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Desondanks kan het gebeuren dat er een klacht is of dat er suggesties zijn voor verbetering. Als dat zo is, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Hoenders Training & Coaching zal zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op de klacht reageren. Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Hoenders Training & Coaching streeft er naar om tot een oplossing te komen waarin de waarden en criteria van beide partijen worden gecombineerd en waar beide partijen vrede mee hebben. Hoenders Training & Coaching verplicht zich tot geheimhouding.

Indien door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen de opdrachtgever en Hoenders Training & Coaching, dan zullen partijen trachten dit geschil door minnelijk overleg op te lossen. Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan onafhankelijke deskundigen voor advies of bemiddeling. Indien het geschil hierdoor niet wordt opgelost, dan zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter te Groningen. Op alle offertes en op alle opdrachten is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van elk ander recht.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Hoenders Training & Coaching: werner@hoenders.nl of tel: 06 459 268 90.

De klachtenprocedure

Voor de afhandeling van klachten bij Hoenders Training & Coaching is dhr. G.W. Hoenders verantwoordelijk.

Klachten dienen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend door middel van een daarvoor bestemd formulier, via e-mail naar werner [at} hoenders.nl of per brief naar het postadres van Hoenders Training & Coaching. Van klachten die per telefoon worden ingediend, wordt een notitie gemaakt door degene die de klacht aanneemt.

Indien iemand een klacht indient zal het volgende moeten worden vastgelegd:

  • Waarop heeft de klacht betrekking (op welk product, dienst of medewerker);
  • Korte beschrijving van de klacht;
  • Datum waarop de klacht is binnengekomen;
  • Wijze van afhandelen (hoe gecommuniceerd);
  • Gemaakte afspraken;
  • Door wie is de klacht afgehandeld;
  • Wat is de datum van de afhandeling.

Van alle inkomende klachten wordt melding gemaakt in een per klacht aangemaakt dossier in de daarvoor bestemde directory eindigend op /klachtenregeling.

Alle schriftelijke klachten en notities n.a.v. telefonische klachten worden voorgelegd aan dhr. G.W. Hoenders, ingescand en bewaard in de daarvoor bestemde directory.

Klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Dhr. G.W. Hoenders of de door hem aangewezen persoon neemt contact op met de klant voor verdere verduidelijking en afhandeling en maakt notitie van dit gesprek in het dossier in de map klachtenregistratie.

Afhandeling van een klacht vindt in beginsel plaats binnen een termijn van een maand. Binnen vier weken zal Hoenders Training & Coaching een voorstel doen naar de klager, over hoe Hoenders Training & Coaching het probleem denkt op te lossen. Is de klager akkoord met de inhoud daarvan, dan wordt de klacht als afgehandeld beschouwd. Is de klager opnieuw niet akkoord, dan volgt een periode van maximaal 8 weken van bemiddeling. Eerst zal om bemiddeling worden gevraagd door een onafhankelijke partij aangewezen door Hoenders Training & Coaching en een onafhankelijke partij aangewezen door de klager.

Leidt dit niet tot een oplossing dan zal door beide onafhankelijke partijen een derde onafhankelijke partij worden gevraagd om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Leidt ook dit niet tot een oplossing, dan zal de klager zich moeten wenden tot de bevoegde rechter in Noord-Nederland.

Antwoord op een klacht wordt in beginsel telefonisch afgehandeld en daarna schriftelijk aan de klant bevestigd. Hiervan wordt een kopie bewaard in het dossier. De klachten worden gedurende 7 jaar bewaard.

Deel deze informatie:


Werner Hoenders
ALGEMENE VOORWAARDEN    |    KLACHTEN    |    PRIVACY    |    AFDRUKKEN    |    © : HOENDERS COACHING & TRAINING    |    SITE: SPECKEN.NL